background

פרק תורת החשמל לחשמלאי מוסמך

 • הישגים נדרשים מקורס תורת החשמל

  .יסביר מושגי יסוד בחשמל ויחשב זרמים, מתחים והספקים במעגלי זרם ישר *
  .יסביר מושגי יסוד בהמרת אנרגיה חשמלית למכנית וחשמלית לתרמית *
  .יסביר מושגי יסוד באלקטרוכימיה ויתכנן סוללות הבנויות מתאים חשמליים *
  .יסביר תופעות מגנטיות ואלקטרומגנטיות ויחשב שטפים במעגלים מגנטיים *
  יסביר תופעות אלקטרוסטטיות ויחשב מתחים ומטענים במצב המתמיד *
  .ובתוך תופעת המעבר   
  יסביר מושגי יסוד ויחשב זרמים, מתחים והספקים במעגלי זרם חילופין *
  .חד פאזיים ותלת פאזיים בעבודה תקינה ותחת תקלות של קצר ונתק  

  נושאי לימוד לפי תכנית משרד העבודה

  נובמבר, 2023 at 12:31 pm

  מבנה החומר
  הכרת מוסגי יסוד ומולקולות, מבנה האטום, הכרת המושגים אלקטרון ואלקטרון חופשי, הכרת המושגים מוליכים ומבודדים מבחינת המבנה האטומי שלהם,הכרת יסודות ומתכות השימושיות בתעשיית החשמל,הכרת הטבלה המחזורית

  המטען החשמלי, כוחות משיכה ודחייה בין מטענים
  הגדרת המושג מטען חשמלי ויחידת מדידתו הבסיסית,הכרת הנוסחה לחישוב כוחות המשיכה והדחייה הקיימים בין שני מטענים חשמליים

  הזרם החשמלי
  הגדרת המושג זרם חשמלי ויחידת מדידתו,חישוב עוצמתו של הזרם החשמלי על פי כמות המטען שעוברת דרך שטח חתך מסוים, תוך פרק זמן נתון,הכרת יחידת המטען אמפר שעה

  המתח החשמלי
  הכרת המושג פוטנציאל חשמלי ויחידות מדידתו,הבנת המושג מתח חשמלי כהפרש פוטנציאלים בין שתי נקודות הכרת סימולים סכמתיים של מקורות מתח חשמליים

  התנגדות ומוליכות סגולית וחשמלית
  התנגדות סגולית והתנגדות חשמלית של חומר ויחידות מדידתן,המוליכות הסגולית והחשמלית של חומר ויחידות מדידתן,חישוב התנגדותו של מוליך על פי אורכו, שטח חתכו וההתנגדות הסגולית של החומר ממנו הוא עשוי,
  הכרת עקרון הפעולה של נגד משתנה (ריאוסטט) על ידי שינוי מיקום הזחלן לאורכו של המוליך, הגדרת המושג מקדם הטמפרטורה של חומר מסוים ויחידות מדידתו,זיהוי ערכי נגדים על פי קוד הצבעים והצבעים המסומנים עליהם

  חוק אוהם
  הבנת מהותו של הקשר בין הזרם, המתח וההתנגדות החשמלית, חישוב מתח, זרם והתנגדות באמצעות חוק אוהם, במעגל הכולל מקור מתח ונגד יחיד בלבד

  עבודה והספק חשמלי
  הגדרת מושג העבודה החשמלית ויחידת מדידתה הבסיסית, חישוב העבודה החשמלית הכרוכה בהעברת מטען חשמלי על ידי מקור מתח, מהדק אחד להדק שני, ביחידות ג'אול הכרת מושג ההספק החשמלי ככמות העבודה הנעשית תוך פרק זמן נתון ויחידת מדידתו חישוב הנצילות של מערכת פיזיקלית הכוללת מקור מתח ועומס מרוחק, בהתחשב בהפסדי ההספק על המוליכים

  מעגלי זרם ישר
  המעגל הטורי, חישוב ההתנגדות השקולה של מספר נגדים שווים ושונים, המחוברים ביניהם בטור למקור מתח יחיד, חישוב הזרם הכללי,המתח וההספק בכל נגד, במעגל הכולל מספר נגדים
  המעגל המקבילי,חישוב ההתנגדות השקולה של מספר נגדים שווים ושונים, המחוברים ביניהם במקביל למקור מתח יחיד, חישוב הזרם הכללי,המתח וההספק בכל נגד, במעגל הכולל מספר נגדים
  המעגל המעורב,חישוב ההתנגדות השקולה של מספר נגדים שונים, המחוברים ביניהם במעורב למקור מתח יחיד, חישוב הזרם הכללי,המתח וההספק בכל נגד, במעגל הכולל מספר נגדים, הכרת המושגים נתק וקצר במעגל מעורב, חיבור נגד משתנה (ריאוסטט) כמחלק מתח (פוטנציומטר) והשימוש בו במעגלי וויסות הספק על עומס, הכרת גשר הנגדים (גשר וינסטון) והתנאי לאיזונו, הכרת נוסחאות ההמרה של משולש נגדים בכוכב נגדים ולהיפך

  מעגלי זרם ישר
  חישוב הזרם הכללי ומאזן הספקים במעגל חשמלי הכולל עניבה אחת בלבד, אך יותר ממקור אחד, חישוב הזרם בכל ענף ומאזן הספקים,במעגל הכולל שני מקורות מתח ושתי עניבות בלבד, בשיטת ההרכבה
  חישוב הזרם בכל ענף ומאזן הספקים,במעגל הכולל שני מקורות מתח ושתי עניבות בלבד, בשיטת זרמי הוגים
  חישוב הזרם בכל ענף ומאזן הספקים,במעגל הכולל שני מקורות מתח ושתי עניבות בלבד, בשיטת מתחי צמתים

  המרת אנרגיה
  המרת אנרגיה חשמלית למכנית, המרת אנרגיה חשמלית לתרמית
  חישוב האנרגיה החשמלית, המושקעת בתהליכי חימום של חומרים שונים ובעיקר מים, ביחידות של קילו וואט שעה

  חיבור תאים לקבלת סוללה
  הגדרת המושגים כא"מ, התנגדות פנימית, מתח הדקים וקיבול של תא בודד
  תכנון סוללה לקבלת הספק מקסימלי על עומס נתון וחישוב הנצילות במקרה זה

  מגנטיות ואלקטרומגנטיות
  הגדרת המושגים חומרים פרומגנטיים, פארמגנטיים ודיאמגנטיים
  הגדרת המושגים חלחלות מגנטית מוחלטת וחלחלות מגנטית יחסית ויחידות מדידתם, הבנת היתרונות והחסרונות של המגנטיות השיורית והדרך לניצולה
  הגדרת המושג מיאון ויחידות מדידתו, חישוב הכח הפועל על תייל נושא זרם ושרוי בתוך שדה מגנטי כתוצאה של הפעולה ההדדית בין קווי הכח של השדה בו הוא שרוי, לבין קווי הכח הנוצרים סביב התייל נושא הזרם. המומנט הסיבובי הפועל על כריכה נושאת זרם ושרויה בתוך שדה מגנטי, הכא"מ המושרה בין קצותיו של תייל הנע בתוך שדה מגנטי וחותך קווי כח מגנטיים תוך כדי תנועתו, קביעת כיוונו על פי כלל יד ימין
  חוק פרדיי בדבר הכא"מ המושרה בסליל נייח, כתוצאה של שינוי בזמן של השטף המגנטי דרכו וחוק לנץ בדבר מגמתו של הכא"מ המושרה הנוצר, חישוב השראות של משרן על פי מספר הכריכות, הממדים הגיאומטריים שלו וסוג הליבה עליה הוא מלופף

  אלקטרוסטטיקה וקבלים
  הגדרת המושגים קווי כח חשמליים, שדה חשמלי, עוצמת השדה החשמלי ויחידות מדידתם. הגדרת המושגים חלחלות אלקטרוסטטית מוחלטת וחלחלות אלקטרוסטטית יחסית של חומרים דיאלקטריים הגדרת המושגים קיבול של קבל, מתח בין לוחותיו של קבל, מטען אגור בקבל, אנרגיה אגורה בקבל, חוזק דיאלקטרי. עקרון הפעולה של קבל לוחות בהיותו מחובר למקור מתח קבוע. טעינת מעריכית של קבל במתח קבוע לעומת טעינה ליניארית בזרם קבוע. חישוב קיבול שקול של קבלים שונים המחוברים ביניהם בטור, חישוב המתח, המטען והאנרגיה אגורה בכל אחד מהם, במצב המתמיד חישוב קיבול שקול של קבלים שונים המחוברים ביניהם במקביל/בטור/במעורב

  מעגלי מתח וזרם חד מופעיים
  סוגי מתח חילופין מחזוריים בסיסיים, ריבועי, משולש וסינוסי, הגדרת מושגים בסיסיים של אותות סינוסיים מחזוריים, חישוב הכא"מ הרגעי ברגע נתון באמצעות משוואת הכא"מ הרגעי של אות סינוסי, מעגל חשמלי הכולל נגד / משרן / קבל מחובר בטור / במקביל / מעורב למקור מתח חילופין סינוסי \

  מערכות תלת מופעיות
  מרכיביה של מערכת תלת מופעית, הגדרת מושגים בסיסיים של מערכת תלת מופעית כגון: מתח פאזי - ומתח שלוב. עומס מחובר בכוכב ועומס מחובר במשולש. חישוב הזרמים והמתחים הפאזיים והשלובים, כאשר העומס הינו עומס סימטרי המחובר בכוכב ואת ההספק הכולל המתפתח בו