background

מקצועות ליבה בחשמל - לחשמלאי מוסמך

 • : תכנית לימודים קורס חשמלאי מוסמך

  ניתוח תפקיד החשמלאי שנעשה לקראת הכנתה של תכנית לימודים זו, הצביע על 8 מטלות ביצועיות שהחשמלאי יבצע בעת מילוי תפקידו. כל אחת מהמטלות הנ"ל מורכבת מתת מטלות האמורות להתבצע ברצף - נוקשה, מבחינת סדר הביצוע. התוכנית המובאת להלן, מבוססת על ניתוח מרכיבי המטלות הנ"ל וגזירת הידע והכישורים הדרושים לביצועם

  א. עריכת תכניות טכניות לביצוע עד 3*100 אמפר(לאחר האסדרה)

  ב. עבודות התקנה והקמה של תשתיות מתקני חשמל

  ג. עבודות בדיקה תקינות ואיתור תקלות )דיאגנוסטיקה( במתקן חשמלי ותיקון התקלות בו

  ד. עבודות בדיקה תקינות ואיתור תקלות של אביזר או מכלול חשמלי ותיקון התקלות בו

  ה. ביצוע שינויים ותוספות במתקן חשמלי

  ו. פירוק מתקן חשמלי

  ז. אחזקה שוטפת של מתקן חשמלי ומערכות הספק

  ח. השגחה על ביצוע כל אחת מהעבודות הנ"ל

  תכנית לימודים מלאה
Page 1 of 2